Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ1)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ1)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Acetic anhydric
AR
(CH3CO)2O
2.       
Acetic anhydric
XL
(CH3CO)2O
3.       
Acetol
AR
CH3-CO-CH3
4.       
Acetol
XL
CH3-CO-CH3
5.       
Acid acetic
AR
CH3COOH
6.       
Acid acetic
XL
CH3COOH
7.       
Acid ascorbic
AR
C6H8O6
8.       
Acid ascorbic
XL
C6H8O7
9.       
Acid bengoic
AR
C6H5COOH
10.  
Acid bengoic
CP
C6H5COOH
11.  
Acid bengoic
XL
C6H5COOH
12.  
Acid boric
AR
H3BO3
13.  
Acid boric
XL
H3BO3
14.  
Acid boric
AR
HBr
15.  
Acid chlohydric
AR
HCl
16.  
Acid chlohydric
XL
HCl
17.  
Acid chlohydric
CP
HCL
18.  
Acid sulfuro
 
H2SO3
19.  
Acid citric
AR
C6H8O7
20.  
Acid citric
XL
C6H8O7
21.  
Acid flohydric
AR
HF
22.  
Acid flohydric
XL
HF
23.  
Acid formic
AR
HCOOH
24.  
Acid lactic
AR

CH3CH(OH) COOH

25.  
Acid lactic
XL

CH3CH(OH) COOH

26.  
Acid molybdic
AR
H2MO4
27.  
Acid nitric
AR
HNO3
28.  
Acid nitric
cp
HNO3
29.  
Acid nitric
XL
HNO3
30.  
Acid nicotinic
 
 
31.  
Acid oleic
cp
C17H33COOH
32.  
Acid oxalic
AR
H2C2O4
33.  
Acid oxalic
XL
H2C2O4
34.  
Acid perchloric
AR
HClO4
35.  
Acid perchloric
XL
HClO4
36.  
Acid phosphoric
AR
H3PO4
37.  
Acid phosphoric
XL
H3PO4
38.  
Acid salysilic
AR
C7H6O3
39.  
Acid salysilic
XL
C7H6O3
40.  
Acid sulfosalicylic
AR
C7H6O6S2H2O
41.  
Acid sulfosalicylic
XL
C7H6O6S2H2O
42.  
Acid sulphuric
AR
H2SO4
43.  
Acid sulphuric
XL
H2SO4
44.  
Acid sulphuric
CP
H2SO4
45.  
Aid tannic
AR
 
46.  
Ta me x (Butraline)
AR
 
47.  
Acid sulfamic
AR
HOSO2NH2
48.  
Acid succinic
cp
C4H6O4
49.  

Aminobenzensulfonic acid (Asulfanilic)

 
C6H7NO3S
50.  

Aminobenzensulfonic acid (Asulfanilic)

XL
C6H7NO3S
Last Updated: Saturday, 24 February 2024 12:57