Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ2)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ2)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1. 
Acid Stearic
cp
C17H35COOH
2. 
Acid Tartric
AR
C4H6O6
3. 
Acid Tartric
XL
C4H6O6
4. 
Trichlorua axetic
XL
CCl3COOH
5. 

246 Trinitro phenol (Acid picric)

AR
C6H3O7N3
6. 
Acid Pirogalic
XL
 
7. 
Aga Sợi
AR
 
8. 
Aga bột
XL
 
9. 
Amonium acetate
AR
NH4CH3COO
10.  
Amonium acetate
XL
NH4CH3COO
11.  
Acetal dehyt
AR
CH3CHO
12.  
Amonium Cromat
 
(NH4)2CrO4
13.  
Amonicacbonnat
AR
(NH4)2CO3
14.  
Amonicacbonnat
XL
(NH4)2CO3
15.  
Amonium bicarbonate
AR
NH4HCO3
16.  
Amonium bicarbonate
XL
NH4HCO3
17.  
Amonium Bicromate
AR
(NH4)2Cr2O7
18.  
Amonium Bicromate
XL
(NH4)2Cr2O7
19.  
Amonium Chloride
AR
NH4Cl
20.  
Amonium Chloride
XL
NH4Cl
21.  
Amonium citrate
AR
(NH4)3C6H5O7
22.  
Amonium citrate
XL
(NH4)3C6H5O7
23.  
Amonium Florua
AR
NH4F
24.  
Amonium hydroxyt
AR
NH4OH
25.  
Amonium hydroxyt
XL
NH4OH
26.  
Amonium Molybdate
AR
(NH4)6Mo7O24
27.  
Amonium Molybdate
XL
(NH4)6Mo7O24
28.  
Amoni molipdate
CP
(NH4)6Mo7O24
29.  
Amonium Nitrate
AR
NH4NO3
30.  
Amonium Nitrate
XL
NH4NO3
31.  
Amonium oxalate
AR
(NH4)2C2O4
32.  
Amonium oxalate
XL
(NH4)2C2O4
33.  
Amonium sulfua
AR
(NH4)2S
34.  
Amonium Persulphate
AR
(NH4)2S2O8
35.  
 
XL
(NH4)2S2O8
36.  
Amonium photphat
AR
(NH4)3PO4
37.  
Amonium photphat
XL
(NH4)3PO4
38.  
Amoni phosphatmonobasic
AR
(NH4)H2PO4
39.  
Amoni phosphatmonobasic
XL
(NH4)H2PO4
40.  
Ammonium ferric sulfate
AR
NH4Fe(SO4)2
41.  
Amoni phosphatdibasic
 
(NH4)2HPO4
42.  
Amonium sulfate
AR
(NH4)2SO4
43.  
Amonium sulfate
XL
(NH4)2SO4
44.  
Amonium sulfuacianide
AR
NH4SCN
45.  
Amonium sulfuacianide
XL
NH4SCN
46.  
Amonium sulfuacianide
Cp
NH4SCN
47.  
Amonium nikel sulphate
 
NiSO4(NH4)SO4
48.  
Amonium metavanadate
AR
NH4VO3
49.       
Angtimon trioxyt
AR
Sb2O3
50.       
Angtimon chloride
AR
SbCl3
Last Updated: Monday, 27 May 2024 06:03