Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ3)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ3)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức

1.           

Aniline
AR
C6H5NH2

2.           

Aniline
XL
C6H5NH2

3.           

Bạc sulphate
AR
Ag2SO4

4.           

Boric oxyde
 
B2O3

5.           

Bari hydroxit
AR
Ba(OH)2
6. 
Bari hydroxit
XL
Ba(OH)3
7. 
Barium Carbonate
AR
BaCO3
8. 
Barium Carbonate
XL
BaCO3
9. 
Barium Chloride
AR
BaCl2
10.  
Barium Chloride
XL
BaCl2
11.  
Barium nitrate
AR
Ba(NO3)2
12.  
Barium nitrate
XL
Ba(NO3)2
13.  
Barium sulfate
AR
BaSO4
14.  
Barium sulfate
XL
BaSO4
15.  
Barium sulfate
CP
BaSO4
16.  
Barium crom¸t
 
BaCrO4
17.  
Bengen
AR
C6H6
18.  
Bengen
XL
C6H6
19.  
Benzan dehyt
AR
C6H5CHO
20.  
Benzylancol
AR
C6H5CH2OH
21.  
Bismut nitrate
AR
Bi(NO3)3
22.  
Bismut oxyt
AR
Bi2O3
23.  
Brom lỏng
AR
Br2
24.  
Bromo Form
XL
CHBr3
25.  
Butadion(14)
AR
C4H6O2
26.  
Butadion(14)
XL
C4H6O2
27.  
Butanol
AR
C4H9OH
28.  
Butanol
XL
C4H9OH
29.  
Butanon (methyl ethyl ketone)
AR
 
30.  
n-Butyric acid
cp
CH3CH2CH2COOH
31.  
Buthyl axetat
AR
C4H10CH3COO
32.  
Buthyl axetat
XL
C4H10CH3COO
33.  
Cadimi sulfate
AR
CdSO4
34.  
Cadimi chlorite
AR
CdCl2
35.  
Cadimi nitrate
AR
Cd(NO3)2
36.  
Cadimi acetat
 
Cd(CH3COO)2
37.  
Cadimi Oxyt
cp
CdO
38.  
Calcium acetat
cp
Ca(CH3COO)2
39.  
Calcium acetat
XL
Ca(CH3COO)2
40.  
Calcium Chloride
AR
CaCl2
41.  
Calcium Chloride
XL
CaCl2
42.  
Calcium Carbonate
AR
CaCO3
43.  
Calcium Carbonate
CP
CaCO3
44.  
Calcium Carbonate
XL
CaCO3
45.  
Calcium hydroxyt
AR
Ca(OH)2
46.  
Calcium hydroxyt
XL
Ca(OH)2
47.  
Calcium nitrat
CP
Ca(NO3)2
48.  
Calcium nitrat
AR
Ca(NO3)2
49.  
Calcium oxyt
AR
CaO
50.  
Calcium oxyt
XL
CaO
 
Last Updated: Monday, 27 May 2024 06:59