Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ4)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ4)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Calcium Florua
cp
CaF2
2.       
Calcium Florua
XL
CaF2
3.       
Calcium sulfate
XL
CaSO4
4.       
Calcium sulfate
Cp
CaSO4
5.       
Carbua sulfua
XL
CS2
6.       
Carbon tetrachloride
AR
CCl4
7.       
Chì Axetat (Basic)
AR

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

8.       
Chì Axetat (Basic)
XL

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

9.       
Chì Axetat (Trung Tính)
AR
Pb(CH3COO)2
10.  
Chì Axetat (Trung Tính)
XL
Pb(CH3COO)2
11.  
Chì Nitơrat
AR
Pb(NO3)2
12.  
Chì Nitơrat
XL
Pb(NO3)2
13.  
Chì oxyt (Vàng)
cp
PbO
14.  
Chì chloride
cp
PbCl2
15.  
Chloro Benzen
AR
 
16.  
Chloro Benzen
XL
 
17.  
Chloroform
AR
CHCl3
18.  
Chromic trioxide
AR
CrO3
19.  
Crom (III) oxyt
AR
Cr2O3
20.  
Crom chlorite
XL
CrCl3
21.  
Crom nitrate
AR
Cr(NO3)3
22.  
Crom sulphate
AR
Cr2(SO4)3
23.  
Coban chloride
AR
CoCl25H2O
24.  
Coban chloride
XL
CoCl25H2O
25.  
Coban nitrate
AR
Co(NO3)2
26.  
Coban sulfate
AR
CoSO4
27.  
Coban sulfate
XL
CoSO4
28.  
Cyclohexane
AR
C6H12
29.  
Cyclohexane
XL
C6H12
30.  
Cyclohexanone
AR
C6H10O
31.  
Cyclohexanol
XL
C6H12O
32.  
Dau set   Đức
AR
 
33.  
Dau set
XL
 
34.  
Dextrin (hồ tinh bột)
AR
(C6H10O5)n
35.  
Dextrin (hồ tinh bột)
XL
 
36.  
Tinh bột tan Starch
AR
 
37.  
Tinh bột tan Starch
XL
 
38.  
1,4 Dioxan
AR
C4H8O2
39.  
Diethanol amine
cp
C4H11NO2
40.  
Diethanol amine
XL
 
41.  
Di izopropylamine
AR
(CH3)2CHCHCH(CH3)2
42.  
Đồng phoi
 
 
43.  
Đồng bột
cp
Cu
44.  
Đồng acetate
 
Cu(CH3COO)2
45.  
Đồng cacbornate
 
CuCO3
46.  
Đồng oxide
AR
CuO
47.  
Đồng oxide
XL
CuO
48.  
Đồng oxide
CP
CuO
49.  
Đồng sulfate khan
AR
CuSO4
50.  
Đồng sulfate khan
XL
CuSO4
Last Updated: Saturday, 24 February 2024 11:29