Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ5)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ5)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam ) 
STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Đồng sulfate
AR
CuSO45H2O
2.       
Đồng sulfate
XL
CuSO45H2O
3.       
Đồng I chloride
AR
CuCl
4.       
Đồng I chloride
XL
CuCl
5.       
Đồng IIchoride
AR
CuCL2
6.       
Đồng IIchoride
XL
CuCL2
7.       
Đồng nitrate
AR
Cu(NO3)2
8.       
Đồng nitrate
XL
Cu(NO3)2
9.       
Dichloroethane
AR
ClCH2CH2Cl
10.  
Dichloroethane
XL
ClCH2CH2Cl
11.  
Dibuty phtalate
 
C6H4(COOC4H9)2
12.  
Diphotphopentooxyt
cp
P2O5
13.  
Diphotphopentooxyt
XL
P2O5
14.  
Di thi ron
 
 
15.  
EDTA
AR
C10H14Na2O8H2O
16.  
EDTA
XL
C10H14Na2O8H2O
17.  
EDTA
CP
C10H14N2H2O
18.  
EDTA (Acid)
 
 
19.  
Ether ethylic
AR
(C2H5)2O
20.  
Ether ethylic
XL
(C2H5)2O
21.  
Etherpentrol 30*60
AR
 
22.  
Etherpentrol 30*60
XL
 
23.  
Etherpentrol 60*90
AR
 
24.  
Etherpentrol 60*90
XL
 
25.  
Ethylaxetat
AR
C2H5CH3COO
26.  
Ethylaxetat
XL
C2H5CH3COO
27.  
Ethanol
AR
C2H5OH
28.  
Ethanol
XL
C2H5OH
29.  
Ethanol 95%
AR
C2H5OH
30.  
Ethylene glycol
AR
C2H6O2
31.  
Ethylene glycol
XL
C2H6O2
32.  
Ethylen diamin
AR
H2NCH2CH2NH2
33.  
Ethanol amin
AR
HOCH2CH2NH2
34.  
Ethanol amin
XL
HOCH2CH2NH2
35.  
Formandehyde
AR
HCHO
36.  
Formandehyde
CP
HCHO
37.  
Formandehyde
XL
HCHO
38.  
Formandehyde XL
CP
HCHO
39.  
Fucfural
 
 
40.  
Gelatin
CP
 
41.  
Gelatin
XL
 
42.  
Glucose
AR
C6H12O6
43.  
Glucose
XL
C6H12O6
44.  
Glycerin
AR
C3H8O3
45.  
Glycerin
XL
C3H8O3
46.  
Hecxan methylentetramin
AR
C6H12N4
47.  
Hecxan methylentetramin
XL
C6H12N4
48.  
Hydrazin hydrate
AR
N2H4H2O
49.  
Hydrazin hydrate
XL
N2H4H2O
50.  
Hydrogen peoxide
AR
H2O2
Last Updated: Sunday, 14 April 2024 20:27