Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ6)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ6)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Hydrogen peoxide
XL
H2O2
2.       
Hy dro xylamin Sulfat
CP
 
3.       
Hydroquinone
XL
C6H4(OH)2
4.       
Iodine
AR
I2
5.       
Iodine
XL
I2
6.       
Iso amyl alcohol
AR

(CH3)2CHCH2 CH2OH

7.       
Iso amyl alcohol
XL

(CH3)2CHCH2 CH2OH

8.       
Isopropyl alcohol
AR
CH3CHOHCH3
9.       
Isopropyl alcohol
XL
CH3CHOHCH3
10.  
Isoamyl acetate
AR

CH3COOCH2CH2 CH(CH3)2

11.  
Isoamyl acetate
XL

CH3COOCH2CH2 CH(CH3)2

12.  
Izopopylamin
 
 
13.  
Kẽm acetat
AR
Zn(CH3COO)2
14.  
Kẽm acetat
XL
Zn(CH3COO)2
15.  
Kẽm bột
AR
Zn
16.  
Kẽm bột
XL
Zn
17.  
Kẽm chlorua
AR
ZnCl2
18.  
Kẽm chlorua
XL
ZnCl2
19.  
Kẽm h¹t
AR
Zn
20.  
Kẽm h¹t
XL
Zn
21.  
Kẽm nitrate
AR
Zn(NO3)2
22.  
Kẽm nitrate
XL
Zn(NO3)2
23.  
Kẽm oxyt
AR
ZnO
24.  
Kẽm oxyt
cp
ZnO
25.  
Kẽm oxyt
XL
ZnO
26.  
Kẽm Sulphate
AR
ZnSO4
27.  
Kẽm Sulphate
XL
ZnSO4
28.  
Kali
XL
K
29.  
Kali aluminum sulfat (PhÌn kÐp)
AR
KAl(SO4)2
30.  
Kali Bichromate
AR
K2Cr2O7
31.  
Kali Bichromate
XL
K2Cr2O7
32.  
Kali Bicacbonate
AR
KHCO3
33.  
Kali Bicacbonate
XL
KHCO3
34.  
Kali Biphtalate
AR
C6H5CO2KCO2
35.  
Kali Biphtalate
XL
C6H5CO2KCO2
36.  
Kali Bromua
AR
KBr
37.  
Kali Bromua
XL
KBr
38.  
Kali Bromate
AR
KBrO3
39.  
Kali Bromate
cp
KBrO3
40.  
Kali Bromate
XL
KBrO3
41.  
Kali Carbonnat
AR
K2CO3
42.  
Kali Carbonnat
XL
K2CO3
43.  
Kali chlorate
AR
KClO3
44.  
Kali chlorate
XL
KClO3
45.  
Kali cholride
AR
KCl
46.  
Kali cholride
XL
KCl
47.  
Kali chromate
AR
K2CrO4
48.  
Kali chromate
XL
K2CrO4
49.  
Kali dihydrophotphate
AR
KH2PO4
50.  
Kali dihydrophotphate
XL
KH2PO4
 
Last Updated: Sunday, 14 April 2024 21:31