Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ8)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ8)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam ) 
STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Natri Cacbonate (N­¬c)
 
Na2CO3H2O
2.       
Natri chloride
AR
NaCl
3.       
Natri chloride
XL
NaCl
4.       
Natri Citrat
AR
C6H5Na3O7
5.       
Natri Citrat
XL
C6H5Na3O7
6.       
Natri Clorate
AR
NaClO3
7.       
Natri Clorate
XL
NaClO3
8.       
Natri dihydro phôtphat
AR
Na2HPO4
9.       
Natri dihydro phôtphat
XL
Na2HPO4
10.  
Natri florua
AR
NaF
11.  
Natri florua
XL
NaF
12.  
Natri formate
 
HCOONa
13.  
Natri hydrophosphite
AR
NaH2PO2H2O
14.  
Natri hydrophosphite
cp
NaH2PO2H2O
15.  
Natri hydrophosphite
XL
NaH2PO2H2O
16.  
Natri hydroxit
AR
NaOH
17.  
Natri hydroxit
XL
NaOH
18.  
Natri hypocloride
AR
NaOCl
19.  
Natri hypocloride
XL
NaOCl
20.  
Namonohydrophotphate
AR
NaH2PO4
21.  
Namonohydrophotphate
XL
NaH2PO4
22.  
Natri molybdate
AR
Na2MoO4
23.  
Natri molybdate
XL
Na2MoO4
24.  
Natri nitrate
AR
NaNO3
25.  
Natri nitrate
XL
NaNO3
26.  
Natri nitrite
AR
NaNO2
27.  
Natri nitrite
XL
NaNO2
28.  
Natri oxalate
XL
Na2C2O4
29.  
Natri peoxyt
98
Na2O2
30.  
Natri peoxyt
92
Na2O2
31.  
Natri phosphate
AR
Na3PO4
32.  
Natri pyrophosphate
AR
Na4P2O7
33.  
Natri pyrophosphate
XL
Na4P2O7
34.  
Natri Salycilate
AR
C7H5NaO3
35.  
Natri Salycilate
XL
C7H5NaO3
36.  
Natri Salycilate
CP
C7H5NaO3
37.  
Natri selenate
cp
Na2SeO3
38.  
Natri silicate
AR
Na2SiO3
39.  
Natri silicate
XL
Na2SiO3
40.  
Natri silicfluciate
 
Na2SiF6
41.  
Natri sulfide
AR
Na2SO3
42.  
Natri sulfide
XL
Na2SO3
43.  
Natri sulfosalicylate
XL
C7H5NaO6S2H2O
44.  
Natri sulfua
AR
Na2S
45.  
Natri sulfua
XL
Na2S
46.  
Natri sulfua cyanide
AR
NaSCN
47.  
Natri sulfua cyanide
XL
NaSCN
48.  
Natri sulfua cyanide
Cp
NaSCN
49.  
Natri sulphate
AR
Na2SO4
50.  
Natri sulphate
XL
Na2SO4
 
Last Updated: Sunday, 14 April 2024 21:13