Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


China Analytical Chemical
View Full-Size Image


China Analytical Chemical

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Natri sulphate(Nước)
AR
Na2SO410H2O
2.       
Natri stanate
AR
Na2SnO3
3.       
Natri tetraborat
AR
Na2B4O710H2O
4.       
Natri tetraborat
cp
Na2B4O710H2O
5.       
Natri tetraborat
XL
Na2B4O710H2O
6.       
Natri thiosulfate
AR
Na2S2O3
7.       
Natri thiosulfate
XL
Na2S2O3
8.       
Natritóngt¸t
 
 
9.       
Sodium dodecylsulphat
 
C12H25NaO4S
10.  
Nhôm bột
AR
Al
11.  
Nhôm lá
AR
Al
12.  
Nhôm chloride
AR
AlCl3
13.  
Nhôm chloride
XL
AlCl3
14.  
Nhôm oxyt
AR
Al2O3
15.  
Nhôm oxyt
XL
Al2O3
16.  
Nhôm nitrate
AR
Al(NO3)3
17.  
Nhôm nitrate
XL
Al(NO3)3
18.  
Nhôm Sunfat
AR
Al2(SO4)3
19.  
Nhôm Sunfat
XL
Al2(SO4)3
20.  
Nhôm amonisunfat
AR
AlNH4(SO4)2
21.  
Nhôm hydroxyt
AR
Al(OH)3
22.  
Nhôm hydroxyt
XL
Al(OH)3
23.  
Nicken clorua
AR
NiCl2
24.  
Nicken axetat
cp
Ni(CH3COO)2
25.  
NicKen oxyt
XL
NiO
26.  
Nickencacbonate
cp
Ni2CO3
27.  
Nicken nitrate
 
Ni(NO3)2
28.  
Nicken sulfate
AR
Ni2SO4
29.  
Nitro benzen
AR
C6H5NO2
30.  
nOctanol
AR
C8H17OH
31.  
OToludine
 
CH3C6H4NH2
32.  
Phenyl methanol
 
 
33.  
Parafin liquide
cp
 
34.  
Ocresol
AR
C7H8O
35.  
Peptol
AR
 
36.  
Phenol
AR
C6H5OH
37.  
Phenol
XL
C6H5OH
38.  
1-Pentanol
 
 
39.  
Photpho (®á)
AR
P
40.  
Photphin chlorua
 
POCl3
41.  
Pyridine
CP
 
42.  
Pyridine
XL
 
43.  
Piropopylamin
AR
 
44.  
Su ®an 3
 
 
45.  
Sắt (2) sulphate
AR
FeSO4
46.  
Sắt (2) sulphate
XL
FeSO4
47.  
Sắt bột
AR
Fe
48.  
Sắt bột
XL
Fe
49.  
Sắt kim lo¹i
 
 
50.  
Sắt (3) cholride
AR
FeCl3
Last Updated: Sunday, 21 April 2024 04:32