Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish

Công cụ tra cứu

Chuyển đổi đơn vị Truyền dữ liệu lưu trữ

1396
com_content.category
(4 votes, average 4.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Truyền dữ liệu lưu trữ4.00 out of 50 based on 4 voters.


Chuyển đổi đơn vị truyền dữ liệu. Có thể chuyển đổi giữa 107 đơn vị khác nhau như bit/second, byte/second, kilobit/second, kilobyte/second, megabit/second, megabyte/second, gigabit/second, gigabyte/second ...

Read more...

Chuyển đổi Hệ số nhân

1395
com_content.category
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi Hệ số nhân5.00 out of 50 based on 3 voters.


Chuyển đổi Hệ số nhân giữa 21 đơn vị khác nhau như none, yotta, zetta, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deka, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Tần số sóng

1394
com_content.category
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Tần số sóng5.00 out of 50 based on 3 voters.


Chuyển đồi đơn vị tần số sóng. Có thể chuyển đổi giữa 34 đơn vị khác nhau như hertz, exahertz, petahertz, terahertz, gigahertz, megahertz, kilohertz, hectohertz, dekahertz, decihertz, centihertz, millihertz ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Cường độ chiếu sáng

1393
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Cường độ chiếu sáng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi Cường độ chiếu sáng giữa 12 đơn vị khác nhau như lux, meter-candle, centimeter-candle, foot-candle, flame, phot, nox, candela steradian/square meter, lumen/square meter ..

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Độ sáng

1392
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Độ sáng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị độ sáng giữa 19 đơn vị khác nhau như candela/square meter, candela/square centimeter, candela/square foot, candela/square inch, kilocandela/square meter, stilb ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Độ thẩm thấu

1391
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Độ thẩm thấu5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị độ thẩm thấu giữa 4 đơn vị khác nhau như permeability, permeability inches ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Độ nhớt động học

1390
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Độ nhớt động học5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị độ nhớt động học. Có thể chuyển đổi giữa 24 đơn vị khác nhau bao gồm square meter/second, square meter/hour, square centimeter/second, square millimeter/second, square foot/second, square foot/hour ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Độ nhớt động lực học

1389
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Độ nhớt động lực học5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị Độ nhớt động lực học, có thể chuyển đổi từ 29 đơn vị khác nhau như pascal second, kilogram-force second/square meter, newton second/square meter, millinewton second/square meter ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Nồng độ dung dịch

1388
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Nồng độ dung dịch5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị nồng độ dung dịch, có thể chọn từ 11 đơn vị khác nhau như kilogram/liter, gram/liter, milligram/liter, part/million, grain/gallon, pound/gallon, pound/million gallon, pound/cubic foot ...

Read more...

Chuyển đối đơn vị Khối lượng Mol

1387
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đối đơn vị Khối lượng Mol5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đối đơn vị khối lượng Mol, chuyển đổi giữa 12 đơn vị khác nhau như mol/cubic meter, mol/liter, mol/cubic centimeter, mol/cubic millimeter, kilomol/cubic meter, kilomol/liter ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Lưu lượng dòng

1386
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Lưu lượng dòng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị lưu lượng dòng, chuyển đổi giữa 31 đơn vị khác nhau như kilogram/second, gram/second, gram/minute, gram/hour, gram/day, milligram/minute, milligram/hour, milligram/day, kilogram/minute ..

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Tốc độ dòng

1385
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Tốc độ dòng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị tốc độ dòng, có thể chuyển đổi giữa 58 đơn vị khác nhau như cubic meter/second, cubic meter/day, cubic meter/hour, cubic meter/minute, cubic centimeter/day, cubic centimeter/hour ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Momen xoắn

1384
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Momen xoắn5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị Momen xoắn, chuyển đổi giữa 17 đơn vị khác nhau như newton meter, newton centimeter, newton millimeter, kilonewton meter, dyne meter, dyne centimeter, dyne millimeter ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Tỷ trọng

1383
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Tỷ trọng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị Tỷ trọng, chuyển đổi giữa 42 đơn vị khác nhau như kilogram/cubic meter, kilogram/cubic centimeter, gram/cubic meter, gram/cubic centimeter, gram/cubic millimeter ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Gia tốc

1382
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Gia tốc5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị gia tốc, chuyển đổi giữa 19 đơn vị khác nhau như decimeter/square second, meter/square second, kilometer/square second, hectometer/square second, dekameter/square second ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Dữ liệu lưu trữ

1381
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Dữ liệu lưu trữ5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị dữ liệu lưu trữ, chuyển đổi giữa 41 đơn vị khác nhau như bit, nibble, byte, character, word, MAPM-word, quadruple-word, block, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Thể tích

1380
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Thể tích5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị Thể tích giữa 15 đơn vị khác nhau như liter, barrel dry, pint dry, quart dry, peck, bushel, cor, homer, ephah, seah, omer, cab, log ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Tốc độ

1378
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Tốc độ5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị tốc độ gió, chuyển đổi giữa 32 đơn vị khác nhau như meter/second, meter/hour, meter/minute, kilometer/hour, kilometer/minute, kilometer/second, centimeter/hour, centimeter/minute ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Thời gian

1377
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Thời gian5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị Thời gian từ 33 đơn vị khác nhau như second, millisecond, microsecond, nanosecond, picosecond, femtosecond, attosecond, shake, minute, hour, day, week, month, year ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Lực

1376
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Lực5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi đơn vị  lực từ 33 đơn vị khác nhau như newton, exanewton, petanewton, teranewton, giganewton, meganewton, kilonewton, hectonewton, dekanewton, decinewton, centinewton ...

Read more...

Chuyển đổi đơn vị Năng lượng

1375
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Năng lượng5.00 out of 50 based on 2 voters.


Chuyển đổi năng lượng giữa 76 đơn vị khác nhau như watt, exawatt, petawatt, terawatt, gigawatt, megawatt, kilowatt, hectowatt, dekawatt, deciwatt, centiwatt, milliwatt, microwatt ...

Read more...

Trang 1 trong tổng số 2 trang.

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »