Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish

Chuyển đổi đơn vị Thể tích và Dung tích

1371
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Thể tích và Dung tích0 out of 50 based on 0 voters.


Chuyển đổi đơn vị Thể tích và Dung tích giữa 76 đơn vị khác nhau như cubic meter, cubic kilometer, cubic decimeter, cubic centimeter, cubic millimeter, liter, exaliter, petaliter, teraliter ...

cubic meter [m3]:
cubic kilometer [km3]:
cubic decimeter [dm3]:
cubic centimeter [cm3, cc]:
cubic millimeter [mm3]:
liter [L, l]:
exaliter [EL]:
petaliter [PL]:
teraliter [TL]:
gigaliter [GL]:
megaliter [ML]:
kiloliter [kL]:
hectoliter [hL]:
dekaliter [daL]:
deciliter [dL]:
centiliter [cL]:
milliliter [mL]:
microliter [µL]:
nanoliter [nL]:
picoliter [pL]:
femtoliter [fL]:
attoliter [aL]:
cc [cc, cm3]:
drop:
barrel (oil) [bbl (oil)]:
barrel (US) [bbl (US)]:
barrel (UK) [bbl (UK)]:
gallon (US) [gal (US)]:
gallon (UK) [gal (UK)]:
quart (US) [qt (US), qt liq (US)]:
quart (UK) [qt (UK)]:
pint (US) [pt (US), pt liq (US)]:
pint (UK) [pt (UK)]:
cup (US):
cup (metric):
cup (UK):
fluid ounce (US) [fl oz (US)]:
fluid ounce (UK) [fl oz (UK)]:
tablespoon (US):
tablespoon (metric):
tablespoon (UK):
dessertspoon (US):
dessertspoon (UK):
teaspoon (US):
teaspoon (metric):
teaspoon (UK):
gill (US) [gi]:
gill (UK) [gi (UK)]:
minim (US):
minim (UK):
cubic mile [mi3]:
cubic yard [yd3]:
cubic foot [ft3]:
cubic inch [in3]:
ton register [ton reg]:
ccf:
hundred-cubic foot:
acre-foot [ac*ft]:
acre-foot (US survey) [ac*ft]:
acre-inch [ac*in]:
dekastere:
stere [st]:
decistere:
cord [cd]:
tun:
hogshead:
board foot:
dram [dr]:
cor (Biblical):
homer (Biblical):
bath (Biblical):
hin (Biblical):
cab (Biblical):
log (Biblical):
Taza (Spanish):
Earth's volume:

UnitConversion.org - the ultimate unit conversion resource.